Main Kitchen
Main Alley

420 rue Main
Hudson, QC. J0P 1H0
Tel: 450-202-6246

Taverna Raw Bar & Plancha

455 rue Main
Hudson QC. J0P 1H0

Tel: (581) 909-2378